Pobočka Galanta, kpt. Nálepku 727/13

$if free {V niekoľkých jednoduchých krokoch Vám umožníme rezervovať si stretnutie so zamestnancom VšZP vo Vami určenom čase.

  1. Nájdite si dátum a čas, ktorý Vám vyhovuje
  2. Kliknutím na políčko „+“ si vyberte účel stretnutia

Poistenec: Vyberte, ak je účelom stretnutia napr. podanie prihlášky poistenca, predloženie dokladov o platiteľovi zdravotného poistenia na Slovensku alebo v zahraničí, žiadosť o E-formulár riešenie nezrovnalostí v evidencii poistenca a pod.

Zamestnávateľ: Vyberte, ak je účelom stretnutia predloženie dokladov k registrácii nového zamestnávateľa, vyriešenie nezrovnalostí v evidencii zamestnávateľa (mesačné výkazy, oznámenia platiteľa) a pod.

Odvody zdravotného poistenia: Vyberte tento účel v prípade, ak VšZP eviduje voči Vám nedoplatok alebo preplatok, chcete požiadať o uzavretie splátkového kalendára, bol Vám doručený výkaz nedoplatkov, chcete sa informovať o výsledku ročného zúčtovania a pod.

Úhrady do pokladne a záležitosti týkajúce sa zdravotnej starostlivosti (napr. kúpeľné návrhy, zdravotné pomôcky) je možné vybaviť len počas štandardných stránkových hodín (bez možnosti objednania sa).

Pri vytváraní rezervácie NEUVÁDZAJTE  do popisu stretnutia Vaše osobné údaje, ako je napríklad Vaše rodné číslo.}